Neues Angebot der Marke KOI FOOTWEAR bereits hier! Probieren Sie es aus! 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument zawiera informacje, które zobowiązani jesteśmy Ci przekazać podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych poprzez stronę internetową https://zibru.com/ lub w innej formie, gdy dokonujesz u Nas zakupów.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były:

1)    przetwarzane zgodnie z prawem (w szczególności z RODO), rzetelnie, w sposób przejrzysty dla Ciebie („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

2)    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

3)    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

4)    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

5)    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Ciebie, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

6)    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

II. DEFINICJE

AZC, My – AZC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowiec 70 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000510656, NIP: 9571073793, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 złotych.

Konto – konto użytkownika założone zgodnie z Regulaminem.

Regulamin – regulamin sklepu internetowego Zibru.com dostępny https://zibru.com/pl/content/Regulamin-3.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ty – osoba korzystająca z usług świadczonych przez Zibru.com, kupująca towary poprzez Zibru.com lub otrzymująca od nas zamówioną informację handlową, w tym newsletter .

III. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZIBRU.COM I JAK MOŻESZ SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest AZC.

W razie potrzeby kontaktu w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych prosimy o skorzystanie z następujących form:

a)  mailowej na adres: daneosobowe@zibru.com;

b)  telefonicznej pod nr tel.

      +48 885 292 999

c)  pisemnej na adres:

      ZIBRU.COM

      Ul. Kościuszki 7/9

      80-451 Gdańsk

IV. CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI OD MOMENTU ICH ZEBRANIA DO USUNIĘCIA?

A.    GDY WYSYŁASZ DO NAS ZAPYTANIE OFERTOWE

Jakie Twoje dane zbieramy? Do odpowiedzi na zapytanie ofertowe wystarczy nam podany przez Ciebie adres e-mail. Jeżeli podasz inne dane, które okażą się niezbędne lub przydatne dla realizacji Twojego zapytania ofertowego np. twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu) to również będziemy je przetwarzać.

Po co je przetwarzamy? Abyś otrzymał od nas informację handlową o którą prosisz.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy dla podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy nabycia towaru od nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą do czasu Twojej rezygnacji z zainteresowania naszą ofertą, po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Twoje pytania.

Komu udostępniamy Twoje dane? Oprócz naszych pracowników nie udostępniamy nikomu Twoich danych. Dostęp ma jedynie podmiot świadczący dla nas usługi poczty elektronicznej, ale dostęp ten ogranicza się do przechowywania danych na serwerze poczty elektronicznej.

 

B.      GDY ZAPISUJESZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jakie Twoje dane zbieramy? Do wysyłki newslettera wystarczy nam podany przez Ciebie adres e-mail. Możesz go wpisać:

a)    w okienku pop-up wyskakującym po wejściu na Zibru.com,

b)    przy tworzeniu Konta oraz

c)     przy składaniu zamówienia (zarówno jako gość, jak i z użyciem Konta).

Po co je przetwarzamy? Abyś otrzymał od nas informację handlową o aktualnej standardowej ofercie produktowej Zibru.com, ewentualnych ofertach promocyjnych oraz kodach rabatowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej wyraźnej zgody udzielonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przed przekazaniem nam danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody. Cofniecie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy Twoje dane? Adresów e-mail zebranych wyłącznie do wysyłki newslettera nie udostępniamy nikomu, z wyjątkiem firmy Fresh Mail Sp.z o.o., za pośrednictwem której wysyłane są nasze newslettery.

 

C.    GDY ROBISZ U NAS ZAKUPY

Jakie Twoje dane zbieramy? Identyfikujemy 2 kategorie danych, które przetwarzamy, gdy robisz zakupy na Zibru.com:

1)     Dane niezbędne: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki,

2)    Dane dodatkowe: NIP, adres do faktury – jeżeli jest inny niż adres do wysyłki (o ile zażądasz wystawienia faktury)

Po co je przetwarzamy? Jeżeli dokonujesz zakupów na Zibru.com zawieramy z Tobą umowę sprzedaży towarów, które mamy w swojej ofercie. Zawarcie tej umowy oraz realizacja przez nas obowiązków z niej wynikających, w tym potwierdzenie złożenia zamówienia oraz wysyłka zamówionych przez Ciebie towarów bez podania przez Ciebie wyżej wymienionych danych osobowych byłaby niemożliwa. Konsekwencją nieudostępnienia przez Ciebie tych danych jest niemożność zawarcia i wykonania przez nas umowy sprzedaży Towaru.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy, gdyż:

a)    jest to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy sprzedaży towaru, w tym realizacji Twoich praw zarówno w trakcie zakupu jak i w okresie obowiązywania naszej odpowiedzialności za sprzedany towar, czy to z gwarancji, czy z rękojmi (realizacja ewentualnych reklamacji i zwrotów);

b)    jest to niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z przepisów o rachunkowości.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą tak długo jak będą niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej, tj.:

a)    w trakcie realizacji zawartej umowy, jak i w okresie obowiązywania naszej odpowiedzialności za sprzedany towar, czy to z gwarancji, czy z rękojmi a dłużej jedynie w przypadku, gdy po wygaśnięciu okresu gwarancji lub rękojmi będzie się toczył pomiędzy nami spór przed sądem zmierzający do ustalenia zakresu naszej odpowiedzialności wobec Ciebie;

b)    do czasu wygaśnięcia naszych zobowiązań podatkowych związanych ze sprzedażą na Twoją rzecz towaru, tj. co do zasady przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś zakupu towaru poprzez Zibru.com.

Komu udostępniamy Twoje dane? Otrzymane od Ciebie dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy prowadząc działalność gospodarczą. Z podmiotami takimi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, które chronią należycie udostępnione przez Ciebie dane. Do podmiotów tych należą:

a)    podmioty dostarczające towary, które sprzedajemy

b)    podmioty prowadzące naszą księgowość;

c)     podmioty prowadzące hosting strony Zibru.com oraz zapewniające nam usługę poczty elektronicznej

 

D.    GDY ZAKŁADASZ KONTO NA ZIBRU.COM

Jakie Twoje dane zbieramy? Zbieramy dane o zakresie takim samym jak przy dokonywaniu zakupów, przy czym możesz w panelu użytkownika Konta dodać dodatkowe dane: oznaczenie płci, nr karty płatniczej, masz również dostęp do historii zamówień.

Po co je przetwarzamy? Dane zapisanie przez Ciebie na Koncie przetwarzamy w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną – posiadanie Konta ułatwia Ci i przyspiesza proces składania zamówień, gdyż dane przy składaniu zamówienia automatycznie zaciągane są z Konta, a ponadto Konto pozawala na przechowywanie historii Twoich zamówień.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą tak długo jak będą niezbędne do realizacji celu wskazanego powyżej, tj. w trakcie realizacji zawartej umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną. W każdej chwili możesz usunąć Konto i znajdujące się w nim dane osobowe.

Komu udostępniamy Twoje dane? Otrzymane od Ciebie dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy prowadząc działalność gospodarczą. Z podmiotami takimi mamy zawarte umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, które chronią należycie udostępnione przez Ciebie dane. Do podmiotów tych należą podmioty prowadzące hosting strony Zibru.com oraz zapewniające nam usługę poczty elektronicznej.

V. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

RODO daje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W skrócie opisane są one poniżej.

Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie

Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a)    cele przetwarzania;

b)    kategorie odnośnych danych osobowych;

c)     informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d)    w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e)    informacje o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Twojej osoby, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f)      informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h)    informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli wystąpisz z żądaniem dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie dostarczymy Ci jedną kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócisz się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczysz inaczej, informacji udzielimy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo do żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Ciebie

Masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do niezwłocznego żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a)    Twoje dane osobowe nie są już nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)    Twoja zgoda na przetwarzania danych osobowych została cofnięta i nie mamy innej podstawy prawnej przetwarzania;

c)     Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a)    kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)     my nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)    otrzymaliśmy od Ciebie sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (patrz poniżej) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które od Ciebie otrzymaliśmy, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

a)    przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy jaką z Tobą zawarliśmy; oraz

b)    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

VI. GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ SKARGĘ GDY UZNASZ, ŻE TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM?

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych zostały naruszone przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VII. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Zibru.com wykorzytsuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, produkty dodane do koszyka).

To m.in.:

· cookies google-analytics.com – statystyki dla tej witryny więcej na temat polityki prywatności Google Analytics:  https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

cookies serwisu Facebook.com opisane poniżej

cookies serwisu Tawk.to opisane poniżej

cookies serwisu Opineo.pl opisane poniżej

cookies serwisu Pinterest

Serwisy, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

facebook.com

Umieszczamy na stronach tego serwisu przyciski Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Instagram.com

Umieszczamy na stronach zdjęcia pobierane z serwisu Instagram. Użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Pinterest

Umieszczamy na stronach tego serwisu przycisk podziel się z serwisem Pinterest. Użytkownik loguje się w serwisie Pinterest w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Pinterest. Z zasadami tymi można zapoznać się: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Opineo.pl

Umieszczamy na stronach wtyczkę Opineo.pl pozwalająca zapoznać się z opiniami o naszym sklepie w serwisie Opineo.pl. Polityka prywatności serwisu opineo.pl jest dostępna pod adresem: https://www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/polityka-prywatnosci

Tawk.to

Korzystamy z rozwiązania Chat firmy Tawk.to. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.tawk.to/privacy-policy/

VIII. KIEDY POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejsze Polityki Prywatności w każdym czasie, w szczególności w razie zmiany przepisów lub wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych. O każdej zmianie poinformujemy Cię e-mailem oraz poprzez informację na Zibru.com.